විශාකාවක් වූ ඇය

නොනිමි අහසට තරු ඵළිය වූ
මිදුනු දිවියකට හිරු ඵළිය වූ
අඳුරු ලොවකට පහන් සිලක් වූ
අම්මා…

සිහින සිතුවිලි වර්ණ ගැන්වු
වැසුනු මංපෙත් විවර කරවූ
සොඳුරු ලොවකට පාර පෙන්වූ
අම්මා…

සෙනෙහෙ ගීයෙන් ලොවක් නැලවූ
සාරදම් මල් දෝත ගැන්වූ
නොමිනිසුන් මැද විශාකාවක් වූ
අම්මා…

Spread the love!
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Shehara Malshani

Related post