දෙදෙනේකුගේය

දෑතට දෙඅතක් ලැබුණි
නමුත් දෙඅත
දෙදෙනේකුගේය
සිතටද දෙසිතක් බැඳුණි
දෙසිතද
දෙදෙනේකුගේය
මැවෙනා සිත් රූ දෙකකි
ඒ රූ ද
දෙදෙනේකුගේය
දෙනෙත් යුගල දෙකකි
ඉන් වදිනා මල් හී සර
මා දෙලොවක
අතරමං කළේය
ඒ දෙලොවද
දෙදෙනේකුගේය

Spread the love!
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Thishan

Related post