බොරුකාර රැගුමන්

බොරුකාර දෙඩුමන්

රවටයිද සිත්පිත්..

සල්ලාල සෙල්ලo

වලලයිද හදවත්..

දගකාරකම් නම්

බොලදයි ලු හැමකල්..

වෙස්මූණු බැදුමන්

එළිවෙයිලු නොමකල්..

ගිනිතියන රැගුමන්

වැරදිච්ච සැනෙකින්..

පිච්චෙන්න වෙයිලු

අළුවෙලා යනකල්..

 

Spread the love!
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Sithmi Senadheera

Related post