තනිවම නොවේ මා….!!!!

මේ රැයේ ඔච්චමට හිනා වෙන

තරු කැකුල, සඳ මඩල

අසයි නිහඬවම ඉඟි මරා

“තනිවමද ඔබ තවම ?”

ඔව්, මම තනිවමයි…

ආදරය බොහෝ ඈතයි

නමුදු ඒ මතකය

ඇත ළඟ බැවින්

තනිවම නොවේ මා…

 

මධූෂා පංචනී පෙරේරා

22 ජුලි 2008

 

 

Spread the love!
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

madushaperera86

Related post