නුඹත් කළු අහස වගේ…..

 

දේශනය නිම වී එන විටදී මං
ඔවුන් ඈතින් ඉන්නවා
පාර අයිනේ මිතුරනුත් වටකර
මොනවදෝ ඔහු දොඩනවා
හැරි හැරී මං ඒ දිහා බැලුවත්
ඔහු ගණන් උස්සලා ඉන්නවා
ඉහළ ගන්නට කුඩයකුත් නැතිවිට
කළු අහසත් මට පිප්පුවා…….

~තාරු~

Spread the love!
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Related post