කුමරුනි

මලක් වන්නට නොහැකි වුවත් අතු අග පිපී සුවඳ විහිදන
ලඳක් වන්නට හැකි වුණි මට ඔබගේ පෙම් පහස ලබන

නොවුවත් කුමරියක් මා, සම්පතින් පිරි ඉසුරු සරු පිරි
රැජින වන්නට හැකි වුණි මට, ඔබේ හදවතේ පෙමින් පිරි

කඳුළු පමණක් උරුම නොවුවත් කදුළු ඇත මා නෙත් කොනේ
නොහඩමි මින් මතු දිනේ මා ඔබයි මගේ හිමි ස්වාමිනේ

නොවුවත් රුපයෙන් ලස්සන, සුර ලඳුන් පරදන සොබා නැති
සෙනෙහෙ බැදුනයි සිතින් සිතකට පෙමින් වෙලුනයි සදාකාලේට

ලඳක් ඇති නම් වාසනාවෙන් නොවී කිසි අඩු පාඩුවක්
මම වෙමි ඒ ලඳ ස්වාමිනි, එය ඔබෙන් ලත් ත්‍යාගයක්

කිමද මෙතරම් පෙම් කරන්නේ ඇයිද මාහට පෙමින් බැඳුනේ
නොලදෙමි පිළිතුරක් සය වසක් ගෙවිලත් කාලයෙන්

නොඅසමි මින් මතු කිසිවක් පෙම් කරමි ඔබ හටම මං
නොයා මවෙතින් ඉන්න කුමරුනි සදාකල්හිම මා ලගින්

Spread the love!
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Yashmika

Related post