දඟකාර වැහි බින්දු

දඟකාර වැහි බින්දු
නෙතු ගාව මන බැන්දු
හිතගාව කවි සින්දු
හැඩකාර වී රැන්දු
සුළඟ ළඟ පිනි බින්දු
සිසිල දස අත කැන්දු
මා ගාව වැහි බින්දු
දැවටිලා රඟ දුන්නු
ලස්සනයි ලෝකයේ
කාලයයි මන බැන්දු

Spread the love!
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Sithmi Senadheera

Related post