~ අන්ධ වෙලා අපි ආදරෙන් ~

 

අදත්,
මලානික මූණු දෙකක්
මූදු රළ පාමුළ…

එක මූණක්
වම් පසත්,
අනෙක් මූණ
දකුණු පසත්,
බලාගෙන උන්නා….
හරියට
නන්නාදුනන දෙපලක්
විදියට…

වම්පස බලාන උන්
මුහුණ
එකවරම
දකුණුපස බලමින්
ගැලපුවේ වචන
මෙන්න මෙහෙම…..
ඔන්න මෙන්න
වැටෙන්න
දගලපු
කරදිය බිදු
එක්කම….

ඔයාට මගේ ආදරේ පේන්නේ නෑ….
ඔයා අන්ධ වෙලා සඳු

දකුණු පස
බලා උන්
මුහුණ,
මූදු රළ දෙස
බලමින්
මිමිණුවේ මෙහෙම
ඇහිපිල්ලම් නොගසාම….

ඔයා මගේ ආදරේ
දකින්නේත් නෑ
මං ඔයාගේ ආදරේ
දකින්නෙත් නෑ

ලෝකය අපි අපිව
සීමා කරලා
ආදරේ මේකයි කියලා
රාමුවක් දීලා…
ඉතින්,
ඔයා මං දිහා බලන්නෙත්
මං ඔයා දිහා බලන්නෙත්
අන්න ඒ රාමුවෙන්

ඒ හින්දා
කවදාවත් මගේ ආදරේ
ඔයාවත්,
ඔයාගේ ආදරේ
මමවත්,
දකින්නේ නෑ….

ඔව් ඔයා හරි
මං ආදරෙන්
අන්ධ වෙලා….
ඒ වගේම ඔයාත්….

~තාරු~

(මෙහි ඇතුළත් නම් ගම් සියල්ල මනඃකල්පිතය.)

Spread the love!
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Related post