තනිවම…

නැවතුනෙමි මා තනිවම

ගෙවා ආ මග එක්ව අප…

 

මිදුණි දැඟිලි එක් කළ නුඹ මා දෑතේ

රැදුනි ගොස් ඔබගේ දෑතේ

නොදැක මා විඳි දුකම රහසේ…

 

කෙරූ මුත් මා පෙම්…

නොදුන්නා දෝ නුඹට ඒ පෙම්…

ලැබුණි ගැරහුම් මට නුඹෙන්…

හැරදා යන තුරු නුඹ මගෙන්…

 

ගියත් රිදවා මා මෙසේ…

සොයයි නුඹේ හැම සුසුමක්ම රහසේ…

Spread the love!
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Thilini Dissanayake

Related post