සත්තයි තාත්තේ ඔබමයි මතු බුදු වන්නා…

මහමෙර බරක් උර මත ගෙන ඔහු හිනැහෙන්නා
සාගර ගැඹුර පරදා පිය සෙනෙහස දෙන්නා
දාඩිය හලා අප රැකුමට නිති වෙහෙසෙන්නා
කෙලෙසක ඔබේ ගුණ ගයමිද මට නොදැනේන්නා

ඔවදන් ලබාදී ලෝකය එලිය කරන්නා
ඒ ඔවදන් අරගත් අපි ලොවම දිනන්නා
ගතින් වෙහෙස වුවත් ඔහු එය නොපෙනෙන්නා
ඔබේ දැහැඩි පාමුල මහ රජුන් වැටෙන්නා

දෙපයින් අපිට සිටගන්නට ඔහු අත දෙන්නා
අප ජයගත් විට තනියම ඔහු හිනැහෙන්නා
දාඩිය කඳුළු මල් සුවඳක් ලෙසට දැනෙන්නා
පියාණනේ ඔබට සදා ණයගැති වෙන්නා

කුසගින්නක් කිසිදා නොදැනෙන්නට දුන්නා
හුස්ම වැටෙන හැම වාරෙම ඔබ සිහිවන්නා
දෙවියන් වුවද ඔබෙ නාමෙට නිතර වඳින්නා
අප්පච්චී මගෙ ආයුත් ඔබට ලබෙන්නා

ඔබේ ගතේ සවිය ගෙදර සැවොම රකින්නා
සියල්ලන්ම පරදා ඔබ විරුවා වන්නා
අපේ සතුට වෙනුවෙන් මහ දුකක් දරන්නා
සත්තයි තාත්තේ ඔබමයි මතු බුදු වන්නා
සත්තයි තාත්තේ ඔබමයි මතු බුදු වන්නා

Spread the love!
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Danu Thenuwara

Related post