මාවත

පහන් කණුව යට හිඳ

බලා සිටිනෙමි අයාගෙන නෙත්

 

දිනෙක වැඩ නිමා කළ

දනන් ගෙදරට ඇදෙන

නිශාවේ ඇරඹුමේ

නිහඬවම හිඳිමි මම

 

වේගයෙන් මාවතේ යන

රියක දුහුවිලි වලින් බොඳ වූ

මාවත දෙස බලමි

 

උදේ ඇහැරුණු වෙලේ සිට

හවස් යාමය ගෙවී යනතෙක්

සොයයි කහවනු

සොඳුරු වේ යයි

මතු යම් දිනෙක

දිවි මග

 

හති වැටී ගෙදරට ඇදෙන කල

අඳුරත් කැඳවා ගෙන

තියෙන මොනයම් අහරකින්

හිරිවැටුණු රස නහර පුරවා

යලිත් මේ මග ගමන් ගන්නට

හෙට උදෑසන වනතුරා

නිදි කිරන

 

මේ දිවිය

ඵලය කිම

අසමි මම

හදවතින්

පිළිතුරක් දෙන්නට හදන

බුද්ධියට

නිහඬ වන්නට කියා

 

හැල්මේ දුවන මුත්

හති වැටෙන තෙක්

අවසන නැත කිසිත්

රැගෙන යන්නට

 

ඵලය කිම

යලි යලිත් අසමි මම

යොමා නෙත්

මාවතට

 

 

 

Spread the love!
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

NNL_91

Related post