කිරිල්ලියකගේ අඳෝනාව

මීට ටික කලකදී ඉස්සර

කිරිල්ලියක මං ගුවනේ ගැටෙනා
හයේ හතරේ හැඩි දැඩි අයෙක් ලඟදී
මාව අල්ලන් කූඩුවක දැම්මා
පැණි අඹ ද රතු‍ කොමඩු ආදිය
රස කරලා අනේ මෙමට පෙන්නා
ඊයේ රෑ කතුරකුත් ගෙනවිත්
අනේ මගේ තටු දෙකම කැපුවා…

~තාරු~

Spread the love!
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Related post