මියෙන්නට හිතුණා

ලොවේ ඇස් වසන් කර
මගේ දුක කියමින්
හඩන්නට
නොහැකි හින්දා..
සිනාසුන මුත් ලෝකයා හා
දුකින් හද තැවි තැවී
සෝතාපයේ ගිලි ගිලී
දිනෙක මතුදා
මියෙන්නට හිතුණා

 

Spread the love!
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Related post