මේකදෝ ආදරේ…

 

දෙතොල් මතදෝ ආදරේ
යහන මතදෝ ආදරේ
ඒකදෝ නුඹේ ආදරේ
අරුත කිමදෝ ආදරේ

ඇයත් රැවටී හිතුමතේ
කරනා ඇරයුම් නුඹම රහසේ
පිළි අරන් නුඹ සතුටු සේ
පිදුවා නුඹටම නිසා ආලේ

ගෙවී කාලය පෙමට රිසිසේ
නොකියාම වැඩුණේ කළලයකි කුසේ
කියපු හින්දා දෙවන මාසේ
නැති කරන්නද යන්නේ සිතු සේ

ආදරේ නම් ඈට සත්තට
තිබුණේ නැද්දෝ ටිකක් සිතුමට
කෙලසලා ඇගේ පතිවතත් මෙලෙසට
නුඹෙම ලේ බිඳ නැති කරනු කෙලෙසට

මුහුකුරා ගිය උෟගේ රාගේ
නිසා එළි දකින කැටියේ
නපුරුකම් මහ ගොඩක් මේ ලොකේ
ඒ නිසයි නුඹට අද යන්න වූයේ….

~තාරු~

Spread the love!
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Related post