තිත්ත රස

නුඹ ඇවිත් උදෑසන
දිගුකළ තේ කෝප්පය
අහිමිව දින 2345කි.

දැන් බොන තේ කෝප්පය
කොච්චර සීනි දැමුවත්
තිතත බව කියන්නේ කාටද?

දෑසම පියාගෙන
තිත්තම තිත්ත රස විඳිමි.

සොහොන් කොත වට කළ
සුදු කොඩි වැල් නැතත් දැන්
සිටවූ අරලියා අත්ත
වී ඇත මහ ගසක් දැන්
රෑ මැදියමේ එය
ඉහිනවා නුඹ හිසට සුදුමල්

Spread the love!
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Thishan

Related post