හිතේ දුර

මා නොදකින ඒ පුරහද
හන්තානට පෑව්වාට
“ලතා මඩුලු අත වනා වී”
හිතේ දුකට මම කිව්වට
කොමල පාන තනි කුඩයට
අදුරු ලලා වැහි වැටුනට
මා ගැන ඔබගේ මතකය
මහවැලියට විසි කලාට
අක්බාර් පාලම උඩ අද
අතේ දුරින් මුන ගැහුනට
හිතට දුරක් තාමත් නෑ
ඇවිද යන්න ඒ මතකෙට
…විශ්වා…

Spread the love!
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Wishwarangi

Related post