කියනු මැන සෙනෙහේ

තබා පියවර වැළඳ මා අත
පිය නඟමු රිසි සේ
තබා නළලත ඔබේ දෙතොලඟ
කියනු මැන රහසේ
සඟවගත් සෙනෙහේ

වදන් සයුරක තැනූ ඕවිල්ලේ
ගයනු මැන පෙම් ගී මටත් රහසේ
හදට කොඳුරා හැමට රහසින්
ගයනු මැන හිමි සඳුනේ

දෑස් පිය මත සෙනෙහෙ වපුරා
හිනැහෙනා සිහිනේ
අහිමි කරගෙන කඩා බිඳ හිත
නොයන් හිමි සඳුනේ
කියන් සවනත හෙමින් මුමුණා
හිතේ රැඳි සෙනෙහේ….

Spread the love!
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Related post