~ මළගමක සිහිනය ~

 

ඊයේ රෑ මං හීනයක් දුටුවේ
දතක් වැටුණා මගේ හක්කේ
පාන්දර ඇහැරුණාට පස්සේ
අම්මා හොයන් යන්නටයි සිතුනේ

අම්මේ මං හීනයක් දැක්කේ
මොකද දන්නෑ ඒකේ වෙන්නේ
දතක් හක්කෙන් වැටුණා අම්මේ
මටත් ටික ටික බයක් දැනුනේ

හොඳක් නෑ පුත දැක්ක හීනේ
මරණයක් අහන්නටයි වෙන්නේ
දෙහි ගහට මුලින් කිව්වොතින් හීනේ
හොඳයි කියලයි අම්මා කිව්වේ

ඊට පහුවදා උදේ අම්මට
ඇමතුමක් ඇවිත් තිබුණේ ගෙදරට
අම්මලා ලක ලැස්ති වුණේ හනිකට
කාගේදෝ මල ගමට යන්නට

යන අතරෙයි දන්නේ මම
ඒක ආච්චිගේ මළගම
දුකට ඇඬුණා මෙමට තනියම
මළගමයි වෙන්නේ දතක් වැටුණම…..

~තාරු~

Spread the love!
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Related post