(නො)දැකීම

පිරිසිදු ජාතික
ඇදුමට වහගත්
වනමරකම්ටික
නොදකින
ඇස් පෙනෙන
ඇත්ත නොදකින
කඩේ යන්නන්
සිටින තෙක්
දේශපාලුවෝ
වැජබෙයි
දේශප්‍රේමියෝ
වැළදෙයි

Spread the love!
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Thishan

Related post