හුදෙකලාවක මිහිරියාව

එක්වුනොත් හදවතින්ම
හිත හොද අවංක යහලුවන් සමග
අත්වන්නේ දුකකි අවසන
වෙන්ව ගිය කල යම් දිනක
එක්වුනු සැවොම
වෙන්වයායුතුයි යම් දිනක
එයයි ලොව ධර්මතාවය

එක්වුනොත් අසත්පුරුෂයන් සමග
යහගුණ නොදත් විනාශකාරි
යා හැකියි නරලොව අපායකට.
මිතුරුදමේ නාමයෙන්

මේ කිසික් නැත
අරීය හුදෙකලාවේ
දුක් නැති, ශෝක නැති
එයමයි නිවැරදි මග
ලොවෙන් එතෙර වන්නට
මෙත් සිතින් මග පෙන්වූ
බුදු,පසේ බුදු උතුමන් අනුදැන වදාළ!

Spread the love!
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Kalana Krishantha

Related post