නික්ම ගොස්

සිනා සැරිසරන මුවග
සගවා කදුළු නෙතු තුල
අහිමිවූ ප්‍රේමය පණ අදින
දමා සිත යට අදුරු මුල්ලට
තබන විට පියවර අනාගතයට
බියවද්දන සිහින අතීතය
අරුමය අමතක නොවන තැන
මිහිදන් කල මතකයේ රිදිල්ල
කෑ ගසා හඩන වදන් වල සැර
ඇසේ නම් අහගන්න සදහටම
නික්ම ගොස් හමාරයි අතීතය

ෆාතිමා බෙසූනා

Spread the love!
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Related post