රජකම

කැදැල්ලේ පිරි ගිය
දරු පැටවූ කුසගින්න
නෙතු අගින් එළිදකින
ණයට කන බත් ගෙඩිය
නවයට කපා දී දරුවන්ට
බලා සිටිය නොහැකි
දුකින්, නිරාහාර
මඩ සෝදාගත් ගොවියා
පතා නොව රජකම
වාවාගත නොහැකි දුකින්
කෘමි නාශක පිහිට ලැබ
බොල් පොලව වැළඳ ගනියි

Spread the love!
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Thishan

Related post