මල් පෝච්චිය

 

 

අම්මා
තෑගි වලට
මට දුන්න
මල් පෝච්චිය

ඊයේ
මුළු දවසෙම
තිබුණේ
කනප්පුව උඩ

අද උදේ
බලන කොට
අනේ බිඳිලා
සාලේ මැද

කියනවා ඇහුණා
අම්මා
පූසා දඟලලලු
අල්ලන්න
මී රැල

මං ආසම
මල් පෝච්චිය
දුක හිතුණා
හරියට මට

අඬ අඬම
ඇහින්දේ
කැබලි ටික
අලවන්න හිතාගෙන

අම්මා
එතකොටම කිව්වේ
මොකටද ඔච්චර මහන්සි
කැඩුණු බඳුනට

ඒත් මගේ හිත
කිව්වේම
අලවන්න
මල් පෝච්චිය

අමාරුවෙන්
අලව ගත්ත පෝච්චිය
තිබ්බේ මං
කනප්පුව උඩ

නෑනේ එහි
ලස්සනක්
තරම්
ඉස්සර

ඒත් එක්කම
මගේ හිතම
මිමිණුවේ
මෙන්න මෙහෙම

බිඳී කැඩුණු පසු
කොයිද
වටිනාකමක්
කිසිවක…..

~තාරු~

Spread the love!
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Related post