ඔරුව

ගලා යන දිය රැල්ලේ
මින් පැටවූ දඟ කරන
තනිකමේ ගිලී ඉමි
සසල බිහිසුණු ලොවක
අහිමි වූ හදට නැත
අරමුණක් ඉදිරියට
හබල නැති ඔරුව මම
තොටියකුද අහිමිවුන

Spread the love!
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Thishan

Related post