නුඹට මොනවා ලැබේදෝ

සුදු පුතේ
නුඹ කුසේ
උන්න බව නෑ
ජල කඳන් දුටුවේ

මගේ පෙර පව් වලට වෙන්නැති
මාව අරගෙන යන්න ආවේ
නොදුටු හින්දාම වෙන්නැති
පුතුත් අරගෙන යන්න වූයේ

ලොව දකින්නට
පුතුට පින නෑ
පුතු දකින්නට
මට ද පින නෑ

මේ මගේ පවමදෝ
පුතුට අවසර නැද්දෝ
මාත් අරගෙන
පුතුත් අරගෙන
නුඹට මොනවා ලැබේදෝ

 

~තාරු~

Spread the love!
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Related post