අල්වා ගැනීම

මම ඇයව

මටය මාගේය යැයි

අල්වා නොගත්තෙමි

එහෙත් ඔහු

ඔහුටය ඔහුගේය යැයි

අල්වා ගති.

අපටය අපගේය

කියා දෙයක් නැත.

එය ඔවුන්ගේය.

Spread the love!
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Thishan

Related post