භේද නැතිව..

වැස්සටත් තිබුණානම් ජාති ආගම් භේද…

දුප්පත් පොහොසත් භේද..

නැත එසේ කිසි භේද….

සිංහල දෙමළ මුස්ලිම් සැමට එක ලෙස සලකයි වැස්ස…

එලෙසම සිතා අප සැම..

නැගිටිමු ශ්‍රී ලංකා ජන ලෙස…

එක මවකගේ…

නොතකා ජාතී භේද..

 

ගං වතුරෙන් විපතට පත් වෙලා ඉන්න හැමෝටම

ජේසු පිහිටයි …!…

තෙරුවන් සරණයි…!..

Spread the love!
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Srinal Wijesuriya

I am a boy who dreams always.. Very simple life..

Related post