මුලධර්මයක්

ආකිමිඩිස් දිව්වලු
“යුරේකා” යැයි කියමින්
නිරිවතින්
නිරුවතින් උනත් ඔහු
සොයාගෙන මුලධර්මයක්
නමුත් අද බොහෝ
දෙනා වෙන්නට
දරනවා නිරුවත්
සොයන්නට
මුලධර්මයක්…..?

Spread the love!
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Thishan

Related post