නොවෙමි……

හන්තාන හීතලට

අදුරු වැහි කෝඩයට

මහවැලි තුහිනයට

ආවඩන සිසිරයේ. . . .

“ශීත කාලය පැමිණේවි

තද ශීත කුණාටු හමාවි

හිම කැට සහිත

නපුරු සුලි සුලන් හමාවි

එහෙත්,

වසන්තය එනවා සත්තකයි. . . . . “

කියා සැනහෙන්න තිබුනා

අල්තිනායි වාගෙම මටත්

පොප්ලර් ගහක් හිටවන්න හෙවණට

ලගක පාතක පේන මානයක

දුයිෂෙයින්වත් හිටිය නම්. . . . . .

Spread the love!
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Samadhi

Related post