ආත්මාර්ථයේ තතු

අගක් මුලක් නැති
දිගක් පළලක් නැති
පස්ගොඩකට බිලි උනු
සියක් ජිවිත,,

අහස් ගව්වම
පරදවන්නට
කරට කර නැගි
දුහුවිලි තට්ටුව,,

එක දිගට ඇදි
කොංක්‍රීට් වනාන්තර
දියට ගිල්වූ
අරුම වැස්සක්,,

අහිමි සුරසැප
අහිමි ජිවීත
අතර ඉතිරි වූ
තවත් දිවියක්,,

වියෝ වියරුව
පණ ගැහෙන තැන
කීවේ දෙවියන්
නැති වගක්,,

කියනු බැරිදා
කරබා ඉන්නම්
ඔබම නැවතී
සිතුවානම්,,

කැපූ ගහකොළ
තැනූ මන්දිර
අනවසරයෙන්
හිතුමතින්,,

මතක් වේවිද
සැකයි තවමත්
වරද දෙවියන්ගේද
ඉතින්…..

Spread the love!
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Related post