වැහි බිඳුවත් කුහක හිතත්

කේඩෑරි වූ මහා පොළව

ඉරිතැලී ගොස් දුක් විදින දවසක

වැහි බිඳුවක් වැටී

අතුරුදහන් වූ පසු නිමේශයකින්

ගිණි පුපුරු පිටවෙන මහා පොළොවක තතු

නිවාලන්නට හෙමි හෙමින්

පතිත වූ වැහි බින්දු එකින් එක

මදි නිසා පිපාසිත රකුසු බිම සංසිදලන්න

දවසකුත් දෙකකුත් පහුකරන් තවමත්ම ඇද හැලෙනකොට

ගරහන්න පටන්ගෙන කුහක හිත,,

කියාදෙන්න කවුරුම හරි ඒ හිතට

මේ වැටෙන නොනැවතෙන වැහි බිඳුව

ඔබේත් මගෙත් දහඩිය සෝදන්නට නොව,

දවසකට දෙකකට සිසිල සදන්නටත් නොව,

සංසිදුන පසු  මහා පොළොවේ පිපාසය අද හෙට

අපි රකින්නට මතු දිනෙක වෑයම….

කියාදෙන්න නොතේරෙන ඒ හිතට

බැරිනම් හිටවන්න ගහක් එකම එක

ඉවසන්න යැයි කියා නොනැවතෙන

එකින් එක වැටෙන වැහි බිඳුව,,

නිවාලන්න හෙට දිනෙක කුහක හිත…..

 

 

Spread the love!
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Related post