කදුළු දිනුවා

නැතුවා නොවෙයි කදුළු වගුරන්න,

අකමැති නිසාවෙන්මත් නොව

හිතන්නේ පරදන්න, මා පරදවන කදුල

මක් කරන්නද පින් මද කල

රිදවා අදුරු මතක, දවාලන විට සියොළග

අවුලුවාලන විට ළග ඉන්නවුන්

දමා අගුරු තව තව

පුපුරු ගසමින් නගින ගිණි කදු

ජිවිතයේ මන්දස්මිතිය ගිලගෙන

තමන්ගේ යැයි කියමින් දැවටෙන්නාවූ

හිවල් වෙස්ලත් හතුරු මිතුරන්

ගොඩ ගසන හෙවනැලි අතීතය

මතක හැරදා පැන දුවන්නට

මක් කරන්නද පින් මද කල

කඩුල දිනුවා තවත් එක් වර…

 

ෆාතිමා බෙසූනා

Spread the love!
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Related post