ඔහු මහල්ලෙකි

බුලත් කහට පිරි රක්ත

දත් වලින් සිනාසෙන ඔහු

කොටු වැටුනු සරමක් හැද

අතරින් පතර ඉරි

කහට ගැවෙන් හම් ගිය

බැනියම්කි පැලද.

අගු පිලට වි හිද

අතිතයෙ සිතුවිල්ලෙන් වත්මනෙ

දුක් ගිනි නිවනා…ඔහු මහල්ලෙකි

Tharaka lahiru

Spread the love!
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Related post