හන්තානට පායන සඳ

හන්තානට පායන සඳ

බලන්න පින් නැති වුනාට

හන්තානම ඔබේ ඇසින්

අද මම දුටුවා…

 

මා ගැන මතකය ගුලි කර

ඔබේ අතට දුන්නා මම

එය ගුලිකර මහවැලියට

ඔබ නොදැමූවා…

 

හන්තානේ මගෙ කුමරිය

ලොව දිනනා ඒ දිනයට

ඔබෙ ළඟම මාත් ඉතින්

ඉන්නට සිතුවා…

 

හන්තානේ අමාවකට

ඔබේ පාළු මකාලන්න

ඉරබටු තරුවක් වන්නට

මම දැන් පැතුවා…

 

-Danu Thenuwara

Spread the love!
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Danu Thenuwara

Related post