ගොලු ආදරය

නුඹේ දිලිසෙන නිල් ඇස්

මගේ වියලුන රතු ඇස්

සමග එක්වී කතා කල

ඒ දිනය මතකද??

 

එදා සිට දිගු කලක්

අපිට අපි නොදැනීම

ලොවට හොරා රහසේම

අපේ හිත් එක්වූ බව

නුඹෙ හිතට මතකද ??

 

ගොලු යුගය නිමාකර

“ආදරෙයි” කියූ මුල් දිනම

නුඹ පෑව අකමැත්ත

විනිවිදියි මහදවත තවම

සිහිනයෙන් වැදුනු හී සැරක් සේ!!

Spread the love!
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Kalana Krishantha

Related post