~ අපි නතර වෙමු ~

හෙටත් ඉර පායාවී
අද වගේම
හෙටත් අපි මුණගැහේවී
අද වගේම
හෙටත් ඔබ කියාවී
අද වගේම
හෙටත් මං අහන් ඉදීවී
අද වගේම
හෙටත් ඔබ තරහ වේවී
අද වගේම
හෙටත් මං සමාව දේවී
අද වගේම
අන්තිමට ඔබ යන්න යාවී
අද වගේම
එ් හින්ද අද
අපි නතර වෙමු…..
අද අද වෙන්න
හෙට හෙට වෙන්න
ඉඩ තියලා……
~තාරු~

Spread the love!
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Related post