වසන්තයේ එක් දවසක

වසන්තයේ එක් දවසක හමුවී

නෙතඟින් ඔබ බලලා

පැතුමන් සහසක් හදෙහි මවා

දැන් මා තනි කරලා…

 

නිදි නැති රැය තුළ සිහින වෙලා

හදවත අවදි කළා කොහි

යන්නද ඔබ පාවීලා

දැන් මා තනි කරලා…

 

ඔබ දුටු විට මගෙ හදම සැලෙන්නේ

මට මා අහිමි වෙලා

නොම යන් ඈතට පියඹලා

දැන් මා තනි කරලා…

 

පුර සඳ වන් ඔබෙ රුව දැන් සිහිවී

හද මගෙ සලිත වෙලා

ඔබ කෙලෙසක මා හැරදා

යන්නද දැන් මා තනි කරලා…

 

-Danu Thenuwara

Spread the love!
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Danu Thenuwara

Related post