නුඹ කොතැන සිටියම මොකද

පින්නට හාදු තියාගෙන
ආදරේ වස්සනා
අඳුරට තුරුල් වී
මුළු හිතම සනසනා

අහම්බෙන් හිත කොණක
මතකයන් රඳවනා
එබී නො එබී හිතට
මල් වැහිත් ගෙන එනා
___________________________________ඉ

නුඹ කොතැන හිටියම
මොකද….
නුඹ ඉන්න බව
මම දන්නවා

__________________________________

Spread the love!
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Related post