අමුතු හැඟීම

ඔබ දන්නවාද

දන්නේ නෑ….
මට කියාගන්නත්
ඉඩක් නෑ….
නොපෙනීම ඇවිත්,
නොදැනිම….
තෙරපෙයි හිත යට
හෙමිහිට….

මා නොකියන,
ඔබ නොදකින,
මෙයයි ඒ
අමුතු හැඟීම….

~තාරු~

Spread the love!
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Related post