‘ආදරය’

පොලෝ තලයේ කම්පා
අපේ සනහස පරදා
බිඳී වැටුනද මන්දා
නුඹ තවත් ළඟ හින්දා..

දෑත බඳ වට දවටා
ළැමතුරේ හිස සඟවා
බිඳුනු පර්වත අතරේ
අවසන්ම හුස්මත් වැටුණා..
දුන් පොරොන්දුව පෙරදා
අවසාන තෙක් ඉමි කියලා
ඉටුකරාදෝ කම්පා
නිමක් නැති හින්දා
‘ආදරය’ අපගේ…..

 

Kawi Sitha

Spread the love!
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Kawi Sitha

Related post