කිසාගෝතමිය

සොච්චමක වැටුපකට

ජීවිතය උකස් කොට

උදේ ගොස් හවස එන

දුම්රියේ පෙර දිනක

ඔබට මෙන් පැහැදුනා

මටත් එක්

කිසාගෝතමියක්

නමුත් ඇය ගැයුවේ නෑ

නිබ්බුත පද

මා ගෙලේ මුතු පෙළක්

නොවූ නිසා වෙන්න ඇති…

 

-තිශාන් කුලසිංහ-

Spread the love!
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Thishan

Related post