ගී කිරුළ

කොවුලී රසවතිය

මුව අගුළු ලා

ගොළු කරගත් සඳ

ඈ ගයන රිදී නද

මෞලි මංගලයය නොවෙද

මයුර ස්වර

කිරුළු පළඳින……..

Spread the love!
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Indeewari

Related post