ලාබ කළ හීන

හීන
හරි
ලාබයි දැන්…
තොග පිටින්
කල් ගතවුණ
හීන
හරි
ලාබයි දැන්…
අඩුම මිලකට
මිල කළත්
ගැනුම්කරුවන් නොමැති
හීන
හරි
ලාබයි දැන්….

Spread the love!
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Related post