සත්‍ය

ගසති පොල් ගෙඩි රොක්ව දෙවොලක
එකම දෙරණක බෙදී පිල් දෙක
කන්න වේලක් නොමැති දන හට
කඳුලු වැගිරෙයි කුසගින්න වැඩි තැන

ඩිෆෙන්ඩර් රැකවලුයි උන් හට
දීමනා නිල බලය දුදනට
වේදිකා නැගි කිඹුල් කඳුලට
තවත් රැවටෙයි අම්බරැන් රැල

Spread the love!
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Kawi Sitha

Related post