වර්ණ සහ පින්සල්

වර්ණ සහ පින්සල්
එකිනෙක
මුහුවන
ගැලපෙන
නොගැලපෙන
ඔබ
සහ
මම
වර්ණ මුහු වූ
පින්සලෙන්
ගැලපෙන…

Spread the love!
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Related post