හෙමින් යමු අපි

සිනා සෙන්නට කියාදෙන්නට
ජීවිතේ මල් සුවද වෙන්නට
උවමනා නැත කිසිම දවසක
උතුම් වූ දෙය කදුළු අතරින් සීනාසීමය

වරක් දෙවරක් නොව දහස්වර
සරදමට ලක් වුවද මේ ලොව
හදා ගන්නට හැකිවෙනම් අද
සැබෑ ජීවය අනික් ලෝකයේ පටන්ගැන්මය

ඉකමනින් හැකි නොවූවත් අද
කුසල් එක දෙක ගොඩ ගසාගෙන
ජීවයේ සැබෑ අරුමුණ වෙත යන්න
හාවා නොව ඉබ්බා දිනූ වග මතක් කරගෙන

 

ෆාතිමා බෙසූනා

Spread the love!
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Related post