කදුළු

කඳුළු…..
_____________________

කඳුළු …. කඳුළු වලට වටිනාකමක් දෙන්න නම් බැරි වෙයි.මිල කරන්නත් බැරි වෙයි. වටහා ගන්නත් බැරි වෙයි. ඒත් ඒ එක්ක ඇති වෙන සබඳතා නම් වටහා ගන්න පුලුවන් වෙයි… අඩන වෙලාවට නෙවෙයි නිවී සැනසිල්ලේ කල්පනා කළාම.
අඩන්න ඕන හිත සනසා ගන්න පුලුවන් තැනක.. එහෙමත් නැත්තන් කඳුළු අහවර වෙනකම් ඉවසීමෙන් දරාගෙන ඉන්න පුලුවන් හිතක් ළඟ.. විහිළුවක් නොවෙන හිතල් ළඟ.. සැබෑවටම ආදරය කරන්න පුලුවන් කෙනෙක් ළඟ…
කඳුළක තේරුම දන්නා කෙනෙක් ළඟ…. කාටත් ඇති මතක.. අමතක වෙලා නොයන.. හිතා බලන්න … අඩන්න ඕනම වුණාම ඔබේ කඳුළු වලට සැබෑම වටහා ගැන්ම ඉතිරි කළ වූවන් ඔබ ළඟම තාමත් ඉන්නවද කියලා… ආදරෙන් හිස අත නොගෑවත් එකම එක වචනෙකින් හරි තනි නොකළ වූවන් ඉන්නවද කියලා…
කඳුළු … සදාතනික කඳුළු විතරක්ම ඉතිරි කළවූවන් තවත් ඉන්නවද කියලා….

වටිනාකමක් නම් ඕනම නැති වෙයි… වටහා ගැනීම විතරක් ම වැදගත් වෙයි….

Spread the love!
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Related post