එවිට

එවිට,,

වේලාව පැමිණේවි
මරණය මුණගැසේවි
ජීවිතය අවසන්වේවි
ධනය මගහැරේවි
කර්මය ඉතිරිවේවි

අපාය සිනාසේවි
ස්වර්ගය ප්‍රර්ථනා කරාවි
ජීවිතය පටන්ගනීවි__

 

ෆාතිමා බෙසූනා

Spread the love!
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Related post