ජීවිතය

 

සිහිනයක් නොව ජීවිතය
නින්දෙන් අවදි වූවිට වියැකෙන
සිහිනයකි ජීවිතය
අවදී වූ පසුත් බිය වද්දවන

ජල කදක් නොව ජීවිතය
නිස්කලංකව ගලා යන
ජල කදක්ය ජීවිතය
ගල් පර මත වැදී විසිරයන

කුසුමක් නොව ජීවිතය
සැමවිටම සුවද දෙන
කුසුමක්ය ජීවිතය
නිමේෂයකින් පරවයන

 

ෆාතිමා බෙසූනා

Spread the love!
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Related post