ඉහිරුණු කිරිල්ලී

පියඹා යනු නොහැකිව
ඉකිබිඳී ඈ
වෙහෙසට පත්ව
හිතුවක්කාර
සුළඟ එක්ක

සිඳී යන තටු
අවසඟ බව
වටහා නොගෙන

සුළං කපොල්ලක්
නොදකින මානෙක
තනන්නට ගොසින්
කැඳැල්ල
බලාපොරොත්තු එක්කම

Spread the love!
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Related post